Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Vui lòng đọc kỹ tất cả các cảnh báo, hạn chế và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau đây (“Tuyên bố miễn trừ”) trước khi sử dụng bất kỳ tài nguyên nào trên trang web https://vongquaymayman.co (“Trang web”).

Tuyên bố chung

Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web, bạn xác nhận, chấp nhận và đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu, đồng thời đồng ý bị ràng buộc bởi Tuyên bố từ chối trách nhiệm này cùng với chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi đồng nghĩa rằng bạn chấp nhận các thay đổi và cập nhật trong tương lai đối với Tuyên bố từ chối trách nhiệm này. Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi Tuyên bố từ chối trách nhiệm này. Chúng tôi có quyền sửa đổi Trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, mất mát hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu, mất lợi nhuận, hoặc thương tật cá nhân (kể cả tử vong) phát sinh từ, hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web này hoặc do nội dung trên Trang web này.

×